Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin

Chúng tôi ghi lại các dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi có thể phục vụ bạn bằng cách tạo ra các thông tin khác nhau về tử vi của bạn.      Chúng tôi không bán, cho thuê, hoặc trong bất kỳ cách khác thông tin cá nhân của bạn với bất cứ ai khác.

 

Sử dụng website

Các thông tin được cung cấp trên trang web này đã được biên soạn thuận tiện cho bạn. Tuvi5s.com không bảo đảm về tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin trên trang web này.

Tuvi5s.com, sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các tổn thương khác do việc Bạn sử dụng trang web này.

Tuvi5s.com Giữ bản quyền trang web này. Tuvi5s.com cấp cho bạn một giấy phép giới hạn xem trang web này chỉ sử dụng cá nhân. Bạn không được phép tái sản xuất hoặc thay đổi trang web này, hoặc bất kỳ bản sao của nó, đối với bất kỳ mục đích khác mà không được sự đồng ý trước khi thể hiện bằng văn bản của chủ sở hữu và điều hành trang web này.

Tuvi5s.com bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi, sửa đổi, bổ sung, xóa và chỉnh sửa cho trang web, bất cứ lúc nào và không cần thông báo .