QUÁ CẢNH CÁC HÀNH TINH


Planet Longitude
Sun23 Lib 25' 27"
Moon06 Pis 20' 55"
Mercury10 Lib 31' 06" R
Venus09 Sag 51' 06"
Mars20 Lib 39' 17"
Jupiter22 Aqu 20' 02" R
Saturn06 Aqu 54' 14"
Uranus13 Tau 33' 51" R
Neptune20 Pis 57' 21" R
Pluto24 Cap 20' 18"
Chiron10 Ari 04' 32" R
Lilith09 Gem 59' 33"
Node02 Gem 25' 13" R
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunConjunctionMars2.77
SunTrineJupiter1.09
SunQuincunxNeptune2.47
SunSquarePluto0.91
 
 
MercurySextileVenus0.67
MercuryOppositionChiron0.44
MercuryTrineLilith0.53
 
VenusSextileMercury0.67
VenusSextileSaturn2.95
VenusTrineChiron0.22
VenusOppositionLilith0.14
 
MarsConjunctionSun2.77
MarsTrineJupiter1.68
MarsQuincunxNeptune0.30
 
JupiterTrineSun1.09
JupiterTrineMars1.68
 
SaturnSextileVenus2.95
 
 
NeptuneQuincunxSun2.47
NeptuneQuincunxMars0.30
 
PlutoSquareSun0.91
 
ChironOppositionMercury0.44
ChironTrineVenus0.22
ChironSextileLilith0.08
 
LilithTrineMercury0.53
LilithOppositionVenus0.14
LilithSextileChiron0.08
 
Index

TUVI5S.COM Giải mã những bí mật cuộc đời của Bạn.

Copyright © 2010 Tuvi5s.com All Rights Reserved - website running test

Xem Tử Vi Miễn Phí

Xem tử vi ngày sinh, nghề nghiệp, sức khỏe, tình duyên...

Giữ liên lạc với Tuvi5s.com

Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ sự kiện quan trọng.