QUÁ CẢNH CÁC HÀNH TINH


Planet Longitude
Sun09 Sag 42' 01"
Moon26 Pis 27' 18"
Mercury22 Sag 28' 11"
Venus19 Sag 40' 21"
Mars18 Gem 31' 22" R
Jupiter28 Pis 54' 32"
Saturn19 Aqu 54' 39"
Uranus16 Tau 00' 32" R
Neptune22 Pis 38' 46" R
Pluto26 Cap 48' 16"
Chiron12 Ari 08' 44" R
Lilith25 Can 47' 01"
Node13 Tau 10' 17"
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunTrineChiron2.45
 
MoonConjunctionJupiter2.45
MoonSextilePluto0.35
MoonTrineLilith0.67
 
MercuryConjunctionVenus2.80
MercurySextileSaturn2.56
MercurySquareNeptune0.18
 
VenusConjunctionMercury2.80
VenusOppositionMars1.15
VenusSextileSaturn0.24
VenusSquareNeptune2.97
 
MarsOppositionVenus1.15
MarsTrineSaturn1.39
 
JupiterConjunctionMoon2.45
JupiterSextilePluto2.10
 
SaturnSextileMercury2.56
SaturnSextileVenus0.24
SaturnTrineMars1.39
 
UranusConjunctionNode2.84
 
NeptuneSquareMercury0.18
NeptuneSquareVenus2.97
 
PlutoSextileMoon0.35
PlutoSextileJupiter2.10
PlutoOppositionLilith1.02
 
ChironTrineSun2.45
 
LilithTrineMoon0.67
LilithOppositionPluto1.02
 
NodeConjunctionUranus2.84
Index

TUVI5S.COM Giải mã những bí mật cuộc đời của Bạn.

Copyright © 2010 Tuvi5s.com All Rights Reserved - website running test

Xem Tử Vi Miễn Phí

Xem tử vi ngày sinh, nghề nghiệp, sức khỏe, tình duyên...

Giữ liên lạc với Tuvi5s.com

Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ sự kiện quan trọng.