QUÁ CẢNH CÁC HÀNH TINH


Planet Longitude
Sun00 Lib 56' 27"
Moon19 Cap 29' 41"
Mercury13 Vir 16' 60"
Venus19 Leo 01' 01"
Mars18 Lib 01' 16"
Jupiter14 Tau 56' 18" R
Saturn01 Pis 51' 42" R
Uranus22 Tau 47' 45" R
Neptune26 Pis 08' 23" R
Pluto27 Cap 57' 29" R
Chiron18 Ari 26' 17" R
Lilith28 Leo 57' 43"
Node25 Ari 06' 44" R
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunQuincunxSaturn0.92
SunTrinePluto2.98
 
MoonQuincunxVenus0.48
MoonSquareMars1.47
MoonSquareChiron1.06
 
MercuryTrineJupiter1.66
 
VenusQuincunxMoon0.48
VenusSextileMars1.00
VenusTrineChiron0.58
 
MarsSquareMoon1.47
MarsSextileVenus1.00
MarsOppositionChiron0.42
 
JupiterTrineMercury1.66
 
SaturnQuincunxSun0.92
SaturnOppositionLilith2.90
 
 
NeptuneSextilePluto1.82
NeptuneQuincunxLilith2.82
 
PlutoTrineSun2.98
PlutoSextileNeptune1.82
PlutoQuincunxLilith1.00
PlutoSquareNode2.85
 
ChironSquareMoon1.06
ChironTrineVenus0.58
ChironOppositionMars0.42
 
LilithOppositionSaturn2.90
LilithQuincunxNeptune2.82
LilithQuincunxPluto1.00
 
NodeSquarePluto2.85
Index

TUVI5S.COM Giải mã những bí mật cuộc đời của Bạn.

Copyright © 2010 Tuvi5s.com All Rights Reserved - website running test

Xem Tử Vi Miễn Phí

Xem tử vi ngày sinh, nghề nghiệp, sức khỏe, tình duyên...

Giữ liên lạc với Tuvi5s.com

Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ sự kiện quan trọng.