QUÁ CẢNH CÁC HÀNH TINH


Planet Longitude
Sun06 Aqu 09' 59"
Moon01 Can 42' 52"
Mercury24 Aqu 31' 44"
Venus21 Cap 38' 56"
Mars09 Tau 20' 34"
Jupiter08 Aqu 36' 56"
Saturn04 Aqu 33' 12"
Uranus06 Tau 46' 49"
Neptune19 Pis 04' 54"
Pluto25 Cap 00' 47"
Chiron05 Ari 41' 20"
Lilith10 Tau 45' 25"
Node19 Gem 07' 53" R
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunConjunctionJupiter2.45
SunConjunctionSaturn1.61
SunSquareUranus0.61
SunSextileChiron0.48
 
MoonQuincunxSaturn2.84
 
 
VenusSextileNeptune2.57
VenusQuincunxNode2.52
 
MarsSquareJupiter0.73
MarsConjunctionUranus2.56
MarsConjunctionLilith1.41
 
JupiterConjunctionSun2.45
JupiterSquareMars0.73
JupiterSquareUranus1.84
JupiterSextileChiron2.93
JupiterSquareLilith2.14
 
SaturnConjunctionSun1.61
SaturnQuincunxMoon2.84
SaturnSquareUranus2.23
SaturnSextileChiron1.14
 
UranusSquareSun0.61
UranusConjunctionMars2.56
UranusSquareJupiter1.84
UranusSquareSaturn2.23
 
NeptuneSextileVenus2.57
NeptuneSquareNode0.05
 
 
ChironSextileSun0.48
ChironSextileJupiter2.93
ChironSextileSaturn1.14
 
LilithConjunctionMars1.41
LilithSquareJupiter2.14
 
NodeQuincunxVenus2.52
NodeSquareNeptune0.05
Xem tử vi online

Để xem các phần khác

Tuvi5s.com@gmail.com
Copyright by Tuvi5s.com

Website is running test