QUÁ CẢNH CÁC HÀNH TINH


Planet Longitude
Sun22 Gem 21' 06"
Moon07 Vir 28' 25"
Mercury20 Gem 04' 27"
Venus24 Gem 35' 11"
Mars02 Tau 43' 07"
Jupiter04 Gem 09' 49"
Saturn19 Pis 11' 25"
Uranus24 Tau 49' 21"
Neptune29 Pis 49' 41"
Pluto01 Aqu 44' 01" R
Chiron22 Ari 43' 42"
Lilith28 Vir 10' 05"
Node12 Ari 52' 40" R
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunConjunctionMercury2.28
SunConjunctionVenus2.23
SunSextileChiron0.38
 
 
MercuryConjunctionSun2.28
MercurySquareSaturn0.88
MercurySextileChiron2.65
 
VenusConjunctionSun2.23
VenusSextileChiron1.86
 
MarsSquarePluto0.99
 
JupiterTrinePluto2.43
 
SaturnSquareMercury0.88
 
 
NeptuneSextilePluto1.91
NeptuneOppositionLilith1.66
 
PlutoSquareMars0.99
PlutoTrineJupiter2.43
PlutoSextileNeptune1.91
 
ChironSextileSun0.38
ChironSextileMercury2.65
ChironSextileVenus1.86
 
LilithOppositionNeptune1.66
 
Index

TUVI5S.COM Giải mã những bí mật cuộc đời của Bạn.

Copyright © 2010 Tuvi5s.com All Rights Reserved - website running test

Xem Tử Vi Miễn Phí

Xem tử vi ngày sinh, nghề nghiệp, sức khỏe, tình duyên...

Giữ liên lạc với Tuvi5s.com

Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ sự kiện quan trọng.